Добре дошли в проектаUP&UP

UP&UP – „От повишаване на компетенциите на преподавателите и обучителите относно насилието, основано на пола до повишаване на осведомеността сред младите хора относно насилието“.

ПроектътНовини

Резюме на проекта

UP&UP – „От повишаване на компетенциите на преподавателите и обучителите относно насилието, основано на пола до повишаване на осведомеността сред младите хора относно насилието“ е проект, в рамките на който ще бъдат създадени нова методология и обучителен пакет, достъпни онлайн, целящи да повишат уменията на преподаватели, учители, наставници,обучители и уменията на младите хора по конкретна тема, свързана със зачитането на разнообразието, с фокус върху различията между половете.

обучението на учителите и тяхната съвместна работа с младите хора е възможно да се разчупят стереотипите. Проектът UP&UP изразява именно това иновативно схващане и има за цел да повиши компетентността както на преподавателите, така и на младите хора.

Благодарение на международното измерение, партньорите по проекта ще създадат обучителни продукти, които ще са приложими в множество образователни контексти (училища, асоциации, обучителни организации).

Вижте по-долу нашите “Интелектуални продукти (ИП)”.

ИП 1 - Анализ на стереотипите и добри практики за тяхното разбиване

Това е резултат от първия етап в работата на партньорството. Ще бъде изготвена таблица с анализ (която ще бъде споделена по време на първата международна среща), в която всеки партньор ще извърши анализ на наличието на стереотипи в рамките на формалните учебни контексти (училища, учебни организации и др.), както и неформалните (места, където се събират млади хора, работни среди, асоциации и др.) с помощта на преподаватели. Ще се проведе среща с преподаватели (виж параграфа, посветен на изпълнението на проекта), по време на което ще се представят плановете по проекта и анализите. В края на анализа резултатите ще бъдат споделени и коментирани, а повтарящите се стереотипи ще бъдат идентифицирани както сред младежите, така и сред самите преподаватели.

ИП 2 - Обучителни материали за преподаватели за насилието, основано на пола

Вторият продукт представлява обучителен курс за възпитатели, учители, обучители и наставници, които са в ежедневен контакт с младите хора.. Този продукт е част от второто направление на предвидените по проекта дейности насочени към разработване на обучителен пакет за педагози.
Това е набор от инструменти за преподаватели насочени към разпознаване, предотвратяване и справяне с насилието, основано на пола, в учебна среда. Инструментариумът се състои от учебни раздели и тестове за проверка на знанията.

ИП 3 - UP&UP модел за ВСИЧКИ

Този ИП, в допълнение към пакета от обучителни материали, предвижда създаването на видеоматериал, който ще бъде заснет от ранните етапи на проекта, и ще е свързан с обучителния пакет. Този продукт ще бъде разработен от техническо лице във всяка страна партньор, като ще има за цел представи разработените интелектуални продукти по проекта.

ИП 4 – Комплект инструменти за оценка

Дейността е разделена на два вида дейности:
1) Първият етап е свързан с изграждането на вътрешни за проекта ресурси за оценка на повишаването на техническите и трансверсалните умения, които преподавателите са придобили след преминаване на обучителния курс.
2) Мониторинг и оценка със събиране на доказателства, насочени към оценка на промените в поведението и нагласите по отношение на стереотипите, свързани с пола, и към измерване на придобитата чувствителност по отношение на феномена насилие, основано на пола, и използването на реч на омразата. В края на този етап възнамеряваме да предоставим инструментариум за измерване чрез методология за контрафактична оценка дали и до каква степен адаптирането на обучителния курс в контекста на формалното и неформалното обучение генерира промени сред преките (младите хора) и непреките участници (заинтересовани страни и ключови участници).
промени сред преките (млади) и непреките получатели (заинтересовани страни и ключови участници).

Календар

Учебни събития & дейности

13

ноември 2019 г.

Първа транснационална среща по проекта

Партньорите се срещнаха в Брюксел с домакин SCOM, за да стартират работата по първия интелектуален продукт на проекта.
Местоположение: Брюксел

14

ноември 2019 г.

Първо събитие за мултиплициране на резултатите по проект UP&UP

Събитието е безплатно, но се изисква регистрация и е ограничено до първите 50 души, които се запишат.

Местоположение: Брюксел

 

3/4

декември 2020 г.

Втора транснационална среща

Втората транснационална среща, посветена на резултатите от работата по интелектуален продукт 1, се проведе онлайн с домакин INCOMA.

Местоположение: Онлайн

12

февруари 2021 г.

Трета транснационална среща

Третата транснационална среща бе посветена на дейностите свързани със създаването на интелектуален продукт 2 по проекта и се проведе онлайн с домакин Centru Filia.

Местоположение: Онлайн

i

БЛОГ

Нашите новини & съобщения

Бъдете в течение на новостите около нашия проект.

Няма намерени резултати

Страницата, която търсите, не може да бъде намерена. Опитайте прецизиране на търсенето или използвайте навигацията по-горе, за да намерите публикацията.

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТ UP&UP

Партньорство по проекта

Влезте в секцията, посветена на всеки партньор и разберете как се развива проектът ни.

TELEFONO ROSA - ИТАЛИЯ

Трите участващи италиански асоциации са: Националната асоциация на доброволците от Telefono Rosa, Асоциация на доброволците от Telefono Rosa в Торино и Асоциация на доброволците от Telefono Rosa в Бронте.
Влезте и научете повече за нашия проект.

INCOMA - ИСПАНИЯ

INCOMA е агенция за обучение и проучвания със седалище в Севиля (Испания), която има богат опит в разработването и координирането на международни проекти, финансирани основно в рамките на програми на ЕС, особено в областта на образованието, обучението и научните изследвания.

UWAH - ГЪРЦИЯ

Съюзът на асоциации посветени на жените на префектура Ираклион (UWAH) е неправителствена организация, създадена през 2001 г., която работи в Ираклион, Крит, Гърция. UWAH е активна в насърчаването и защитата на правата на жените и децата, както и в насърчаването на равенството между половете в община Ираклион, региона на остров Крит и извън него.

FILIA - РУМЪНИЯ

Център FILIA е феминистка неправителствена организация, която прави така, че гласът на жените да бъде чут чрез работа в общността и застъпничество, активизъм и изследвания. Организацията се стреми към общество, в което правата и нуждите на жените се зачитат и насърчава социалния и гражданския диалог по въпросите за равенството между половете.

ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО ООД (ECQ) - БЪЛГАРИЯ

Първоначално компанията е била тясно специализирана в маркетингови проучвания (събиране и интерпретиране на данни за пазара на вноса и износа; изграждане на маркетингови стратегии) и разработване и внедряване на системи за управление на качеството по различни международно признати стандарти, като ISO 9001, ISO 22000, ISO 18001.

S-COM - БЕЛГИЯ

S-com е международна асоциация с нестопанска цел със седалище в Брюксел. От 2005 г. насам тя работи за доближаване на Европа до нейните граждани, като предлага различни проекти в съответствие с европейските политики. През годините тя е била партньор в комуникацията на различни иновационни проекти в областта на устойчивото развитие, социалното приобщаване и културното многообразие

АСОЦИАЦИЯ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ НА TELEFONO ROSA В БРОНТЕ

Това сдружение е създадено през 2011 г. и е включено в L.R. от март 2012г.
Асоциацията Telefono Rosa di Bronte е част от картографирането на асоциациите, които отговарят на номера на обществените услуги 1522, създаден от отдела за равни възможности. Доброволците на сдружението участват в дейности по прослушване на телефони и правни и психологически консултации на потребителите, които се обаждат в Центъра. В допълнение към дейностите за подпомагане на жертвите на насилие, Telefono Rosa di Bronte насърчава инициативи за превенция чрез комуникационни кампании, в съгласие с образователните и информационни органи на територията.

 

 

АСОЦИАЦИЯ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ НА TELEFONO ROSA В ТОРИНО

Telefono Rosa Пиемонте е посветена на изслушването, посрещането и подкрепата на жени, които са жертви на физическо, психологическо, икономическо и/или сексуално насилие, напътствия и консултации за непълнолетни, които са жертви на претърпяно насилие. Асоциацията предлага изслушване по телефона и в централата, психологически и правни консултации, разполага със социално и изследователско бюро, предлага услуги по кариерно ориентиране и подкрепа при намиране на работа, групи за подкрепа.

учители

европейски партньори

заинтересовани страни

Достигнати са души

Свържете се с нас

Местоположение: viale Giuseppe Mazzini 73, 00195 Roma (RM)

Телефон: +39 06 3751 8282

Имейл: info@upanduperasmus.eu