Добре дошли в проектаUP&UP

UP&UP – „От повишаване на компетенциите на преподавателите и обучителите относно насилието, основано на пола до повишаване на осведомеността сред младите хора относно насилието“.

ПроектътНовини

Резюме на проекта

UP&UP – „От повишаване на компетенциите на преподавателите и обучителите относно насилието, основано на пола до повишаване на осведомеността сред младите хора относно насилието“ е проект, в рамките на който ще бъдат създадени нова методология и обучителен пакет, достъпни онлайн, целящи да повишат уменията на преподаватели, учители, наставници,обучители и уменията на младите хора по конкретна тема, свързана със зачитането на разнообразието, с фокус върху различията между половете.

обучението на учителите и тяхната съвместна работа с младите хора е възможно да се разчупят стереотипите. Проектът UP&UP изразява именно това иновативно схващане и има за цел да повиши компетентността както на преподавателите, така и на младите хора.

Благодарение на международното измерение, партньорите по проекта ще създадат обучителни продукти, които ще са приложими в множество образователни контексти (училища, асоциации, обучителни организации).

Вижте по-долу нашите “Интелектуални продукти (ИП)”.

ИП 1 - Анализ на стереотипите и добри практики за тяхното разбиване

Това е резултат от първия етап в работата на партньорството. Ще бъде изготвена таблица с анализ (която ще бъде споделена по време на първата международна среща), в която всеки партньор ще извърши анализ на наличието на стереотипи в рамките на формалните учебни контексти (училища, учебни организации и др.), както и неформалните (места, където се събират млади хора, работни среди, асоциации и др.) с помощта на преподаватели. Ще се проведе среща с преподаватели (виж параграфа, посветен на изпълнението на проекта), по време на което ще се представят плановете по проекта и анализите. В края на анализа резултатите ще бъдат споделени и коментирани, а повтарящите се стереотипи ще бъдат идентифицирани както сред младежите, така и сред самите преподаватели.

ИП 2 - Обучителни материали за преподаватели за насилието, основано на пола

Вторият продукт представлява обучителен курс за възпитатели, учители, обучители и наставници, които са в ежедневен контакт с младите хора.. Този продукт е част от второто направление на предвидените по проекта дейности насочени към разработване на обучителен пакет за педагози.
Това е набор от инструменти за преподаватели насочени към разпознаване, предотвратяване и справяне с насилието, основано на пола, в учебна среда. Инструментариумът се състои от учебни раздели и тестове за проверка на знанията.

ИП 3 - UP&UP модел за ВСИЧКИ

Този ИП, в допълнение към пакета от обучителни материали, предвижда създаването на видеоматериал, който ще бъде заснет от ранните етапи на проекта, и ще е свързан с обучителния пакет. Този продукт ще бъде разработен от техническо лице във всяка страна партньор, като ще има за цел представи разработените интелектуални продукти по проекта.

ИП 4 – Комплект инструменти за оценка

Дейността е разделена на два вида дейности:
1) Първият етап е свързан с изграждането на вътрешни за проекта ресурси за оценка на повишаването на техническите и трансверсалните умения, които преподавателите са придобили след преминаване на обучителния курс.
2) Мониторинг и оценка със събиране на доказателства, насочени към оценка на промените в поведението и нагласите по отношение на стереотипите, свързани с пола, и към измерване на придобитата чувствителност по отношение на феномена насилие, основано на пола, и използването на реч на омразата. В края на този етап възнамеряваме да предоставим инструментариум за измерване чрез методология за контрафактична оценка дали и до каква степен адаптирането на обучителния курс в контекста на формалното и неформалното обучение генерира промени сред преките (младите хора) и непреките участници (заинтересовани страни и ключови участници).
промени сред преките (млади) и непреките получатели (заинтересовани страни и ключови участници).

Календар

Учебни събития & дейности

13

ноември 2019 г.

Първа транснационална среща по проекта

Партньорите се срещнаха в Брюксел с домакин SCOM, за да стартират работата по първия интелектуален продукт на проекта.
Местоположение: Брюксел

14

ноември 2019 г.

Първо събитие за мултиплициране на резултатите по проект UP&UP

Събитието е безплатно, но се изисква регистрация и е ограничено до първите 50 души, които се запишат.

Местоположение: Брюксел

 

3/4

декември 2020 г.

Втора транснационална среща

Втората транснационална среща, посветена на резултатите от работата по интелектуален продукт 1, се проведе онлайн с домакин INCOMA.

Местоположение: Онлайн

12

февруари 2021 г.

Трета транснационална среща

Третата транснационална среща бе посветена на дейностите свързани със създаването на интелектуален продукт 2 по проекта и се проведе онлайн с домакин Centru Filia.

Местоположение: Онлайн

i

БЛОГ

Нашите новини & съобщения

Бъдете в течение на новостите около нашия проект.

Newsletter n°3

La fase operativa dell’attività inizia con gli incontri nelle scuole. Vi raccontiamo in questa newsletter come sono andati gli incontri organizzati dall’Associazione Nazionale Telefono Rosa. Nelle prossime newsletter vi daremo conto delle attività condotte dagli altri partners.

повече информация

Newsletter n°2

Mentre si perfezionano i questionari per la rilevazione degli stereotipi da somministrare ai ragazzi, agli educatori e ai genitori e si programmano le modalità con cui condurre gli incontri formativi presso le scuole e i centri di educazione, il team working ha calendarizzato le date del prossimo trasnational meeting e del II multiplier event.

повече информация

Newsletter n°1

 UP&UP è un progetto innovativo che mira a combattere gli stereotipi di genere. E’ cofinanziato dall’Unione Europea con il Programma Erasmus Plus che mira a finanziare progetti rivolti agli studenti con l’obiettivo di sviluppare il loro capitale umano e sociale, in un’ottica di cooperazione e in partnership con organizzazioni non governative appartenenti a diversi Paesi europei.

повече информация

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТ UP&UP

Партньорство по проекта

Влезте в секцията, посветена на всеки партньор и разберете как се развива проектът ни.

TELEFONO ROSA - ИТАЛИЯ

Трите участващи италиански асоциации са: Националната асоциация на доброволците от Telefono Rosa, Асоциация на доброволците от Telefono Rosa в Торино и Асоциация на доброволците от Telefono Rosa в Бронте.
Влезте и научете повече за нашия проект.

INCOMA - ИСПАНИЯ

INCOMA е агенция за обучение и проучвания със седалище в Севиля (Испания), която има богат опит в разработването и координирането на международни проекти, финансирани основно в рамките на програми на ЕС, особено в областта на образованието, обучението и научните изследвания.

UWAH - ГЪРЦИЯ

Съюзът на асоциации посветени на жените на префектура Ираклион (UWAH) е неправителствена организация, създадена през 2001 г., която работи в Ираклион, Крит, Гърция. UWAH е активна в насърчаването и защитата на правата на жените и децата, както и в насърчаването на равенството между половете в община Ираклион, региона на остров Крит и извън него.

FILIA - РУМЪНИЯ

Център FILIA е феминистка неправителствена организация, която прави така, че гласът на жените да бъде чут чрез работа в общността и застъпничество, активизъм и изследвания. Организацията се стреми към общество, в което правата и нуждите на жените се зачитат и насърчава социалния и гражданския диалог по въпросите за равенството между половете.

ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО ООД (ECQ) - БЪЛГАРИЯ

Първоначално компанията е била тясно специализирана в маркетингови проучвания (събиране и интерпретиране на данни за пазара на вноса и износа; изграждане на маркетингови стратегии) и разработване и внедряване на системи за управление на качеството по различни международно признати стандарти, като ISO 9001, ISO 22000, ISO 18001.

S-COM - БЕЛГИЯ

S-com е международна асоциация с нестопанска цел със седалище в Брюксел. От 2005 г. насам тя работи за доближаване на Европа до нейните граждани, като предлага различни проекти в съответствие с европейските политики. През годините тя е била партньор в комуникацията на различни иновационни проекти в областта на устойчивото развитие, социалното приобщаване и културното многообразие

АСОЦИАЦИЯ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ НА TELEFONO ROSA В БРОНТЕ

Това сдружение е създадено през 2011 г. и е включено в L.R. от март 2012г.
Асоциацията Telefono Rosa di Bronte е част от картографирането на асоциациите, които отговарят на номера на обществените услуги 1522, създаден от отдела за равни възможности. Доброволците на сдружението участват в дейности по прослушване на телефони и правни и психологически консултации на потребителите, които се обаждат в Центъра. В допълнение към дейностите за подпомагане на жертвите на насилие, Telefono Rosa di Bronte насърчава инициативи за превенция чрез комуникационни кампании, в съгласие с образователните и информационни органи на територията.

 

 

АСОЦИАЦИЯ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ НА TELEFONO ROSA В ТОРИНО

Telefono Rosa Пиемонте е посветена на изслушването, посрещането и подкрепата на жени, които са жертви на физическо, психологическо, икономическо и/или сексуално насилие, напътствия и консултации за непълнолетни, които са жертви на претърпяно насилие. Асоциацията предлага изслушване по телефона и в централата, психологически и правни консултации, разполага със социално и изследователско бюро, предлага услуги по кариерно ориентиране и подкрепа при намиране на работа, групи за подкрепа.

учители

европейски партньори

заинтересовани страни

Достигнати са души

Свържете се с нас

Местоположение: viale Giuseppe Mazzini 73, 00195 Roma (RM)

Телефон: +39 06 3751 8282

Имейл: info@upanduperasmus.eu